Personalization
พิมพ์เปลี่ยนข้อมูลทุกแผ่น

เปลี่ยนได้ทั้งข้อความ รูปภาพ
สร้างงานพิมพ์เฉพาะสำหรับบุคคล
ใช้สำหรับ run number
ใช้พิมพ์บาร์โค้ด

ทำไมจึงต้องจัดทำสิ่งพิมพ์เพียงแบบเดียวเพื่อแจกจ่ายให้ลูกค้าหลายพันคนเหมือนกัน? ธุรกิจของท่านจะได้รับการตอบสนองที่ดีขึ้น ถ้าสามารถออกแบบข้อความหรือรูปภาพที่เลือกเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละราย

Personalized Printing ทำให้ท่านสามารถจัดทำสิ่งพิมพ์ที่มีรูปแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกับรูปแบบของสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกแผ่น ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ หรือ บาร์โค้ด
(คลิกที่นี่เพื่ออ่านวิธีการเตรียมข้อมูลสำหรับสั่งทำเพอร์ซันนัลไลเซชั่น)

 

1:1 Marketing คืออะไร

เราสามารถจำแนกการโฆษณาธุรกิจด้วยสื่อสิ่งพิมพ์เป็น 3 วิธีดังนี้

Mass Communication

การโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบเดียวกับเป้าหมายทุกคน สามารถสื่อข่าวสารได้เพียงแบบเดียว มีโอกาสน้อยมากที่ผู้อ่านจะได้รับข่าวสารที่ตรงความต้องการ จึงได้ผลการตอบรับทางธุรกิจน้อยมาก

Versioning

กลุ่มเป้าหมายมักมีความสนใจแตกต่างกัน เช่น ด้วยระดับการศึกษา อายุ อาชีพ ... การโฆษณาธุรกิจเดียวกันด้วยข่าวสารหลายเวอร์ชันที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้รับแต่ละกลุ่ม

1:1 Marketing

ในกรณีที่เรามีข้อมูลว่าผู้รับหรือลูกค้าแต่ละรายสนใจข่าวสารแตกต่างกันอย่างไร ดิจิตัลออฟเซ็ทสามารถสร้างสิ่งพิมพ์ที่มีรูปแบบเฉพาะระบุถึงผู้รับแต่ละราย วิธีนี้เป็นการโฆษณาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด