การเตรียมไฟล์สำหรับการทำ personalization  
Personalization เป็นงานพิมพ์ที่ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน
  • Fixed data (ข้อมูลตายตัว) คือ ส่วนของงานพิมพ์ที่เหมือนกันทุกแผ่น
  • Variable Data (ข้อมูลแปรผัน) คือส่วนของงานพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแผ่นต่อแผ่น
ตัวอย่าง นามบัตร เปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว และรูปถ่าย

ฐานข้อมูล (เช่น ไฟล์ Excel) ระบุ variable ทั้ง 4 ตัว ของงานพิมพ์แต่ละแผ่น

ไฟล์ภาพของทุกคน

งานพิมพ์ที่ได้: นามบัตรรูปแบบเดียว แต่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละคน