วิธีแปลงไฟล์เป็น pdf  
PDF (Portable Document Format) เป็นรูปแบบไฟล์ที่นิยมใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารระหว่างคอมพิวเตอร์ เพราะสามารถนำไปเปิดดูหน้าจอหรือออกเครื่องพิมพ์ใดๆ ได้โดยไม่ทำให้รูปแบบอาร์ตเวิร์คที่จัดไว้เปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังในรูปข้างล่างนี้

pdf Target Applications

การแปลงไฟล์จากโปรแกรมต่างๆ มาเป็น pdf ต้องอาศัยโปรแกรมเช่น Adobe Acrobat หรือโปรแกรมอื่น ในกรณีของงานพิมพ์ซึ่งต้องการคุณภาพสูงสุดโดยยอมรับให้ไฟล์มีขนาดใหญ่มากได้ จำเป็นต้องตั้งค่าให้ถูกต้องดามขั้นตอนต่อไปนี้

 
ถ้าท่านใช้โปรแกรม Adobe Acrobat
 
 
ถ้าท่านต้องการใช้โปรแกรมอื่น
 
  • วิธีแปลงไฟล์เป็น PDF โดยสั่งพิมพ์ (ใช้ได้กับทุกโปรแกรม)