Print on Demand

พิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการใช้ ไม่มีสต็อก
ปัจจุบัน มีงานที่ต้องการใช้จำนวนน้อย แต่กลับเลือกพิมพ์จำนวนมากๆ เพราะต้องการให้ราคาต่อหน่วยต่ำ
 • เกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารสต็อก และเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ
 • งานพิมพ์อาจเกิดความเสียหายได้ เช่น เปียกน้ำ สีเปลี่ยน ฯลฯ
 • ข้อมูลอาจจะล้าสมัย ไม่ถูกต้อง เพราะพิมพ์เก็บไว้นานแล้ว (เช่น ราคาในเมนูอาหาร, คู่มือสินค้าที่มีการปรับปรุง)
 • คำนวณต้นทุนผิดพลาด เพราะคิดจากราคาต่อหน่วย แต่ใช้จริงเพียง จำนวนน้อย
 • พิมพ์งานเพียงรูปแบบเดียวเพื่อให้ได้จำนวนมาก แต่ต้องนำไปใช้ในวาระหรือสถานทีที่ต่างกัน เช่น ทุกสาขาต้องใช้แคตาล็อก เหมือนกัน ฯลฯ
Print on Demand คือพิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการใช้จริง ไม่มีการเก็บสต็อกจำนวนมาก มีข้อดีหลายประการได้แก่
 • ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อก ได้แก่ พื้นที่จัดเก็บ การบริหารสต็อก และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งพิมพ์ที่เก็บไว้นาน
 • คำนวณต้นทุนที่แท้จริงได้ เช่นเอกสารประกอบการอบรม ประชุมวิชาการ หรือ หนังสืออนุสรณ์ ฯลฯ การพิมพ์ตามจำนวนที่ใช้จริง จึงจะคำนวณค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง
 • สามารถพิมพ์งานเพื่อใช้เฉพาะในวาระต่างๆ เช่น การทำโปรโมชั่นสินค้าใน event หนึ่งๆ ต้องการงานพิมพ์จำนวนจำกัดที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในงานนี้เท่านั้น
 • เหมาะสำหรับการทดลองตลาดสินค้าออกใหม่ เช่น หนังสือ ปกเทป/ CD/VCD แคตาล็อก คู่มือ หรือฉลากสินค้าสามารถพิมพ์จำนวนน้อยเพื่อทดลองตลาด ก่อนการตัดสินใจพิมพ์งานจำนวนมาก
 • Update ข้อมูลได้เมื่อต้องการ เช่น ราคาในเมนูอาหาร คู่มือผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงอยู่เสมอ ตำราวิชาการ ฯลฯ ควรพิมพ์เพียงจำนวนน้อยเพื่อใช้ในช่วงเวลาอันสั้นเท่านั้น
 • สร้างความหลากหลายให้กับสื่อโฆษณา เช่น สินค้าชนิดหนึ่งอาจมีแคตาล็อกแตกต่างกันหลายแบบสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน

ดิจิตัลออฟเซ็ท ทำให้ท่านสามารถพิมพ์งานคุณภาพสูงสำหรับใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการพิมพ์ออฟเซ็ททั่วไป