Print on Demand

พิมพ์สีสดใสได้ดังใจ ด้วยเทคโนโลยี HP IndiChrome

เครื่องพิมพ์ดิจิตัลออฟเซ็ทของพิมพ์สวย สามารถสั่งพิมพ์สอดสีด้วย 6 สีมาตรฐานของ HP IndiChrome โดยมีสีส้ม (Orange), และสีม่วง (Violet) เพิ่มเติมขึ้นจาก CMYK ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผสมสีได้หลากหลายมากขึ้น (เช่นสีส้มสด หรือสีน้ำเงินดำ เป็นต้น) ซึ่งการพิมพ์ออฟเซ็ทสี่สีทั่วไปไม่สามารถทำได้ การพิมพ์ด้วย 6 สีจึงเหมาะสำหรับลักษณะงานต่อไปนี้
  • แทนการพิมพ์ด้วยสีพิเศษ (Spot Colors) HP IndiChrome สามารถจำลองสพิเศษ เช่นสี Pantone ได้อย่างแม่นยำ ทำให้ท่านสามารถกำหนดสี Pantone ได้หลายสีบนงานพิมพ์หน้าเดียวกัน ด้วยการพิมพ์เพียง 6 สีเท่านั้น (ดูตัวอย่างในรูปข้างล่าง)
  • สำหรับการพิมพ์ภาพสีคุณภาพสูง (HiFi images) การพิมพ์เพียง 6 สีจากภาพ RGB จะได้งานที่มีสีสันสดใสกว่าการพิมพ์ด้วย4 สี เพราะ HP IndiChrome ครอบคลุม Color Gamut ได้มากกว่า CMYK ดิจิตัลออฟเซ็ทของพิมพ์สวยจึงสามารถพิมพ์ภาพสีได้สวยสดใส ดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นได้ดีกว่า เหมาะสำหรับงานพิมพ์สื่อโฆษณา เช่น ฉลากสินค้า ใบปลิว หรือโปสเตอร์ เป็นต้น
Pantone Simulation
การประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์ 6 สี
เราสามารถประยุกต์ใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตัลออฟเซ็ทในงานพิมพ์งานสีได้ 4 ลักษณะ ได้แก่
  • พิมพ์ 4 สีด้วย CMYK เป็นการแยกสีด้วยสีมาตรฐาน 4 สี เช่นเดียวกับระบบออฟเซ็ททั่วไป
  • พิมพ์ 6 สีด้วย HP IndiChrome เป็นการแยกสีด้วยสีมาตรฐาน 6 สี เพื่อผสมให้ได้คุณภาพสีสูงขึ้น การพิมพ์แบบนี้ จะต้องสั่งพิมพ์จากไฟล์ RGB เพื่อให้เครื่องพิมพ์ทำการแยกเป็น 6 สีได้ถูกต้อง จะได้ภาพสีที่สดใสใกล้เคียงกับภาพที่เห็นบนจอคอมพิวเตอร์
  • พิมพ์ 4 สี CMYK + Spot 1/2 สี คือ พิมพ์สอดสีมาตรฐาน CMYK ร่วมกับสีสป็อตอีก 1 หรือ 2 สี (ต้องเลือกเป็นสีส้มและสีม่วงเท่านั้น)
  • พิมพ์ 1 ถึง 6 สี สามารถเลือกสั่งพิมพ์เฉพาะสีที่ต้องการได้ตั้งแต่ 1 ถึง 6 สี
Color gamut ของ HP IndiChrome (6 สี) ครอบคลุมเฉดสีได้มากกว่า CMYK